Keurmerken

De firma Mermans Beton kan beton leveren van de volgende keurmerken. (Klik op figuur om naar het juiste keurmerk te gaan)

Benor (België)

De BENOR certificatie van stortklaar beton bestaat sinds het begin van de jaren ‘70. De machtiging tot gebruik van het merk werd toegekend op basis van de specificaties van de norm NBN 690 en van het Bijzonder Reglement voor gebruik en controle van het BENOR-merk, opgesteld door de FSBP en SECO.

Sindsdien werd de norm NBN 690 herzien (in 1971) en in 1981 vervangen door de norm NBN B 15-501. Deze norm NBN B 15-501 werd op zijn beurt vervangen in maart 1992 door de norm NBN B 15-001 “Beton - Prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria” en het addendum A 1 (april 2000). Deze Belgische norm is een aanpassing van het ontwerp van de toekomstige Europese norm EN 206. Ze is van toepassing op stortklaar beton en op het op de bouwplaats aangemaakt beton, evenals op beton vervaardigd in de fabriek voor prefab-elementen (behoudens verschillende voorschriften in de productnormen van deze elementen).

Sedert 1993 werd het OCCN - Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid - als certificatie-instelling gevolmachtigd door het BIN om het Comité voor het Merk van overeenkomstigheid BENOR te vertegenwoordigen en om het merk BENOR in de betonsector te reglementeren en te beheren.

Het beheer van het certificatie-systeem wordt toevertrouwd aan een onpartijdig Bestuurscomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van openbare instellingen, particuliere bouwheren en gebruikers, producenten (gebruikers van het merk), en deskundigen (onderzoeks-, controle-, normerende en reglementerende instellingen).

Het personeel van het OCCN onderzoekt alle aanvragen inzake de certificatie, verzekert het dagelijks beheer van de dossiers alsook de contacten met de keuringsinstellingen en legt aan het Certificatiecomité, ter goedkeuring, ieder voorstel tot bijkomende controle of tot sanctie tegen de machtigingshouder van het Merk voor.

Momenteel is het toepassingsgebied van het Toepassingsreglement beton (nov. 2001) beperkt tot beton met gespecificeerde eigenschappen vallende onder de norm NBN B 15-001. Rekening houdend met de evolutie van de marktvraag zal het toepassingsgebied langzamerhand tot andere betontypes en toepassingen uitgebreid worden.

Het BENOR-merk kan door iedere producent voor elke (zowel vaste als tijdelijke) productie-eenheid aangevraagd worden.

Alleen de producenten die machtigingshouders van het merk zijn mogen het merk van overeenkomstigheid BENOR met de norm NBN B 15-001 gebruiken.

vb. Benor stempel:

De certificatie steunt op de resultaten van de interne controleproeven (autocontrole van de producent), controlebezoeken door de controle-organismen op de werf en in de centrale en externe controleproeven in erkende laboratoria.

De interne controle omvat de controle van de materialen, van de uitrusting en van het beton. De grondstoffen geleverd met een BENOR-certificaat zijn van deze controle vrijgesteld. Voor de andere grondstoffen moet de producent alle proeven van de autocontrole uitvoeren zoals ze voorzien zijn in de normatieve documenten en de toepassingsreglementen voor deze materialen. De controle van de uitrusting omvat daarenboven de inspectie van de uitrustingen en regelmatige ijking van de doseerapparatuur.

De controle van het beton wordt uitgevoerd op monsters afgenomen op de werf volgens frequenties die vastgelegd worden in het reglement.

De producent voert op ieder monster tenminste drie drukproeven uit (1 proef op 7 dagen en 2 op 28 dagen) en bepaalt de consistentie. Hij berekent de W/C factor uit aflezingen van W (rekening houdend met het watergehalte van de granulaten) en van C op de centrale. Alle resultaten moeten conform zijn met de specificaties van norm NBN B 15-001.

De externe controle omvat bezoeken van de afgevaardigde van de keuringsinstelling aan de werf en aan de centrale. Bij deze gelegenheid woont de afgevaardigde de monstername bij en is hij aanwezig bij de vervaardiging van de kubussen die gebruikt worden voor de controle van de reproduceerbaarheid van de autocontrole. De reproduceerbaarheid van de autocontrole wordt nagegaan door vergelijking van de resultaten van drukproeven die paarsgewijze in het intern laboratorium en in een erkend extern laboratorium worden uitgevoerd. Hij gaat de betrouwbaarheid van de autocontrole van de producent na door de resultaten van de drukproeven die in zijn aanwezigheid uitgevoerd worden te vergelijken met deze van de gewone autocontrole. Deze acties valideren de resultaten van de autocontrole en de kwaliteit van de productie.

 

Naar Top

Komo (Nederland)

Wat is certificatie?
Certificatie is een activiteit van een onafhankelijke deskundige instelling (de certificatie-instelling) die op basis van onderzoek een uitspraak doet over het voldoen van een product, proces of managementsysteem aan bepaalde eisen. De uitspraak wordt vastgelegd in een door de certificatie-instelling uitgegeven certificaat. 

Om aan te tonen dat de certificatie-instelling daadwerkelijk voldoet aan onder meer bovenstaande criteria (onafhankelijk en deskundig) moet ook de certificatie-instelling beoordeeld worden. Deze beoordeling wordt in Nederland uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie (afgekort: RvA). Medewerkers van de RvA beoordelen of de certificatie-instelling voldoet aan de eisen vastgelegd in de normen NEN-EN 45011 en/of NEN-EN 45012, een en ander afhankelijk van de certificatieactiviteiten van de instelling

NEN-EN 45011 geeft eisen voor instellingen die producten en processen certificeren. NEN-EN 45012 is van toepassing voor certificatie-instellingen die kwaliteits- en/of milieuzorgmanagementssystemen certificeren. Als de taak van de Raad voor Accreditatie wordt vergeleken met die van een certificatie-instelling kan geconcludeerd worden dat de Raad eigenlijk ook een certificatie-instelling is, maar dan één die certificatie-instellingen beoordeeld in plaats van producten of managementsystemen.

Waarom certificatie?
Het beschikbaar zijn van een certificaat leidt er toe dat afnemers van het gecertificeerde bedrijf of het gecertificeerde product geheel of gedeeltelijk afzien van een eigen beoordeling van het bedrijf of het product. Met name in die gevallen dat sprake is van één producent en meerdere afnemers kunnen op deze wijze veel dubbele beoordelingen en de daarmee samenhangende kosten worden vermeden.

Wat certificeert BMC?
De certificatie-instelling Stichting BMC (kortweg: BMC) is een door de RvA geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie betreft zowel managementsysteemcertificatie (NEN-EN-ISO 9001 en 14001) als productcertificatie, beide in de bouwindustrie. BMC beschikt over deskundigheid op het gebied van beton, de grondstoffen daarvoor en aanverwante producten. Omdat de productcertificatie in de Nederlandse bouwindustrie voornamelijk gebaseerd is op eisen vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, geeft het

Het KOMO certificatiemerk
Het productcertificaat geeft het recht tot het gebruik van het certificatiemerk dat de producent op het product dan wel op de begeleidende transportdocumenten aanbrengt. Daarmee geeft de producent aan dat het betreffende product onder certificaat wordt geleverd en aan de betreffende eisen voldoet. In de Nederlandse bouw wordt het KOMO merk als certificatiemerk gebruikt. Wegens haar historische band met de Betonvereniging, met name bij de certificatie in de betonmortelindustrie, voert BMC naast het KOMO merk ook het logo van de Betonvereniging als certificatiemerk.

Hoe verkrijgt een producent een productcertificaat van BMC?

De certificatieprocedure is opgedeeld in twee stappen, te weten een toelatingsonderzoek en de continue controles door BMC na toekenning van het certificaat. Meestal gaat daaraan een informatiefase vooraf waarin aan de producent de noodzakelijke documenten en informatie (waaronder een offerte en een aanvraagformulier) wordt toegezonden.

 

Naar Top